Transformatie

Door bestaande gebouwen duur­zaam te trans­for­meren creëren wij nieuwe ruimtes en sparen wij de natuur

De natuur in Neder­land wordt steeds schaarser. In antwoord op de behoefte aan nieuwe woon-, werk- en leef­ruimte wordt het land volge­bouwd. Tege­lijk neemt de leeg­stand toe. Verou­derde gebouwen worden verlaten. Ze raken in verval of worden gesloopt. Deze situ­atie dwingt ons na te denken over de manier waarop we met onze vraag naar ruimte omgaan.

Studio Groen+Schild koes­tert wat we hebben. Wij sparen de natuur en creëren nieuwe ruimtes door bestaande gebouwen duur­zaam te trans­for­meren en een tweede leven te geven. Wij hebben erva­ring met het herbe­stemmen van gebouwen die hun oorspron­ke­lijke functie verloren hebben, zoals een pakhuis, een stal of een kasteel.

Met karak­te­ris­tieke gebouwen die een verhaal vertellen en onze omge­ving verrijken. Trans­formatie is een speci­a­lisme. Er is kennis voor nodig op het gebied van tech­niek en gebruik. Omdat wij archi­tecten en inte­ri­eur­ar­chi­tecten zijn, beschikken wij over die kennis. Als geen ander zijn wij in staat een uniek ontwerp te maken in een bestaande struc­tuur. Wij maken archi­tectuur van binnenuit. Vanuit de mens.

Het nieuwe werken

Niet de wanden maar de mensen verplaatsen zich

Onze kijk op werken veran­dert. Door de digi­ta­li­se­ring van infor­matie en processen kunnen we altijd en overal werken. Dit heeft tot gevolg dat werk­ne­mers meer zeggen­schap krijgen over de tijd en plaats van hun werk­zaam­heden. Er ontstaat meer ruimte voor zelf­stu­ring, eigen initi­a­tief en persoon­lijke ontwik­ke­ling. Daar­naast neemt de behoefte toe elkaar te ont­moet­en, infor­matie uit te wisselen en kennis te delen. Studio Groen+Schild heeft veel erva­ring met Het Nieuwe Werken. Op basis van de werk­proces­sen, de cultuur en het veran­der­po­ten­tieel van een orga­ni­satie ontwerpen wij een inno­va­tief kantoor­con­cept. Hierbij werken we inten­sief samen met de gebruiker. Samen met de mede­wer­kers bepalen we het programma van eisen, de sfeer die bij de orga­ni­satie past en de spel­re­gels van de nieuwe omge­ving. We zorgen voor een prettig werk­kli­maat en ont­wik­kelen werk­plekken die passen bij de acti­vi­teiten binnen de orga­ni­satie. Flexi­bi­li­teit is daarbij het uitgangs­punt: niet de wanden maar de mensen verplaatsen zich. Een werk­om­ge­ving die goed aansluit bij de behoeften van mede­wer­kers heeft een gunstig effect op de arbeids­pro­duc­ti­vi­teit en vermin­dert het ziek­te­ver­zuim. In een geslaagd kantoor­con­cept worden werk­proces­sen op een goede manier gefa­ci­li­teerd en sluit de uitstra­ling van het inte­rieur aan bij de iden­ti­teit van de orga­ni­satie. Werk­ne­mers voelen zich thuis in hun nieuwe omge­ving, zijn er trots op en gaan er respectvol mee om. Enthou­si­aste gebrui­kers zijn de ambas­sa­deurs van Het Nieuwe Werken.

360° aanpak

Kwa­li­teit ontstaat door kennis, erva­ring en crea­ti­vi­teit samen te bren­gen

Ontwerpen doen wij niet alleen, maar in een team van gedreven deskun­digen. De samen­stel­ling van zo’n team hangt af van de aard en omvang van de opdracht. Studio Groen+Schild heeft veel kennis in huis. Onze archi­tecten, inte­ri­eur­ar­chi­tecten, stylisten en bouw­kun­digen zijn goed op de hoogte van de nieuwste ontwik­ke­lingen en tech­nieken. Bij grote, complexe vraag­stukken betrekken we ook experts uit andere vakge­bieden. Histo­rici bijvoor­beeld, kunste­naars, duur­zaam­hei­dad­vi­seurs en tech­nici. Om ontwer­pop­gaven volledig te kunnen door­gronden zijn samen­wer­king en betrok­ken­heid essen­tieel. Vanuit een 360 graden perspec­tief tillen we onze ontwerpen naar een hoger plan. Kwali­teit ontstaat door kennis, erva­ring en crea­ti­vi­teit samen te brengen en door elkaar te inspi­reren.

Duurzaamheid

Duur­zaam ontwerpen is ontwerpen met oog voor de toekomst

Uit respect voor mens en milieu streven wij naar ontwerpen met een lange levens­duur. Dit doen wij door de mens centraal te stellen en ruimtes te creëren waarin hij zich prettig voelt en opti­maal functio­neert. Als mensen zich verbonden voelen met hun omge­ving, hebben ze er waar­de­ring voor en gaan ze er respectvol mee om. Een toekomst­waardig ontwerp getuigt daar­naast van hoge kwali­teit. Het is tijd­loos en spreekt tot de verbeel­ding. Het is in harmonie met de omge­ving, flexibel maar niet stan­daard. Wij nemen onze verant­woor­de­lijk­heid. Wij kiezen voor duur­zame mate­ri­alen en producten die goed te onder­houden zijn. En voor mili­eu­vrien­de­lijke tech­nieken en bouw­me­thoden. Wij zijn op de hoogte van de nieuwste ontwik­ke­lingen en gebruiken ons gezond verstand. Tijdens het ontwerpen stimu­leren wij de inhou­de­lijke discussie over duur­zaam­heid. Door ontwerpen te maken die bij de mens passen en dicht bij de natuur staan geven wij duur­zaam­heid vorm.

De BNA heeft in een manifest 5 praktische ontwerpprincipes voor duurzaam ontwerpen en bouwen omschreven. Wij hebben dit manifest 'wij gaan circulair', ondertekend. Meer informatie via deze link.

De mens centraal

Als speci­a­listen in de bele­ving van de ruimte maken wij omge­vingen waarin mensen zich prettig voelen

Een geslaagd ontwerp is als een kleding­stuk dat perfect past en lekker zit. De gebruiker moet zich ermee verbonden voelen. Hij is er trots op, haalt er inspi­ra­tie uit, vindt er troost in of wordt er vrolijk van. In ons werk staat de mens centraal. Wat hij ziet, voelt, ruikt en hoort heeft invloed op zijn wel­bevin­den. Als speci­a­listen in de bele­ving van de ruimte weten wij welke ingrediënten nodig zijn om omge­vingen te creëren waarin mensen op hun gemak zijn. Het belang­rijkste ingrediënt is iden­ti­teit. Mensen die zich kunnen vereen­zel­vigen met de ruimte waarin ze verkeren, voelen zich prettig. Wij beschikken over de kennis, erva­ring en sensi­ti­vi­teit die nodig is om de iden­ti­teit van de gebruiker te kunnen vertalen naar een concept. Wij ontwerpen met gevoel. Hoe meer gebrui­kers hoe lastiger het is aan alle wensen en belangen tege­moet te komen. Om toch grip te krijgen op de ‘zachte kant’ en boven het persoon­lijke uit te stijgen hebben wij een work­shop ontwik­keld. De waarden die hierin gefor­mu­leerd worden, zijn bete­ke­nis­volle uitgangs­punten in het ontwerp­proces.